Συνδρομές

Ετήσιες

Απλές
40,00 €

Τραπεζών
Οργανισμών
Δήμων
Δημοτικών Διαμερισμάτων / Κοινοτήτων
Περιφερειών
80,00 €